1 GDPR – PRIVACY VERKLARING

K.F.C. EENDRACHT ZELE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.F.C. E Z houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•    Uw persoonsgegevens beheren met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden vermeld in deze Privacyverklaring
•    De verwerking van uw persoonsgegevens zullen beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
•    Uw nadrukkelijke toestemming vragen om de nodige data te verwerken
•    Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
•    Persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•    Op de hoogte zijn van uw rechten inzake de persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als K.F.C. EZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

K.F.C. Eendracht Zele Elstraat 41, 9240 ZELE
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door K.F.C. EZverwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:
•    Opstellen adreslijsten per ploeg
•    Indeling van ploegen per leeftijdscategorie
•    Informeren over het clubnieuws
•    Uitnodigen op club evenementen en oplijsten van deelnemers
•    Opstellen van evaluaties

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
•    Officieel extranet van de KBVB
•    Wedstrijdbladen
•    Per ploeg worden de gegevens doorgegeven aan de technische staf

Bewaartermijn
K.F.C. EZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze bestemd zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten inzake uw gegevens
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te wettigen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
We vragen u direct en ook schriftelijk contact op te nemen met de rechtspersoon van de club indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft zeker het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op vlak van privacybescherming.

Wijziging privacy statement
K.F.C. EZ kan zijn privacy statement wijzigen. Indien er een wijziging van toepassing is, zal het meteen aangekondigd worden op onze website.

2   PORTRETRECHT – PRIVACY VERKLARING

Opnames van beeldmateriaal bij activiteiten binnen de club

K.F.C. EZ maakt opnames van beeldmateriaal bij activiteiten binnen de clubwerking,met als doel deze beelden aan te wenden voor promotie en het verschaffen van informatie aangaande de clubwerking. Als K.F.C. EZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van dit beeldmateriaal. Indien u zich betrokken partij voelt en vragen heeft over een bepaalde publicatie, dan kan u met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

K.F.C. Eendracht Zele Elstraat 41, 9240 ZELE

Wat is portretrecht (recht op afbeelding)
Sportwedstrijden worden beschouwd als een publiek evenement. Bij publieke evenementen worden overzichtsfoto’s en zelfs foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld als aanvaardbaar beschouwd in het kader van dat evenement en is er geen toestemming van betrokkenen nodig. Wanneer er duidelijk op één of meerdere personen wordt ingezoomd; dan komt het portretrecht om de hoek kijken. De personen in kwestie kunnen zich in dat geval beroepen op het recht op privacy en kunnen dus eisen dat die foto’s worden verwijderd indien er geen toestemming wordt gegeven voor het gebruik er van.

Pin It on Pinterest